Vedtekter for Arendal Bluesklubb

§ 1 Navn

 • a) Foreningen navn er Arendal Bluesklubb. Foreningen ble stiftet 12.1.2005.
 • b) Foreningens hjemsted er Arendal.

§ 2 Form, tilslutning

Arendal Bluesklubb er en selvstendig, ideell medlemsforening. Arendal Bluesklubb er medlem i Norsk Bluesunion.

§ 3 Formål

Arendal Bluesklubbs formål er å

 • a) Gi publikum gode konsertopplevelser.
 • b) Spre kunnskap om, øke forståelsen for og interessen for blues og beslektede musikkformer.
 • c) Støtte og inspirere lokale musikere som ønsker å spille musikk som naturlig hører inn under ”blues-sjangeren”.

§ 4 Medlemskap

 • a) Medlemskap i Arendal Blues Klubb er personlig, og kan ikke overdras.
 • b) Alle som tilslutter seg foreningens formål og vedtekter kan være medlem i Arendal Bluesklubb. Alle medlemmer har rett til å påvirke foreningens drift og virksomhet gjennom deltagelse på årsmøte eller andre demokratiske fora.
 • c) Kontingent og kontingentperiode fastsettes til enhver tid av styret. Alle som har betalt medlemskontingent er å regne som medlemmer av Arendal Bluesklubb.
 • d) Medlemskapet medfører bl.a.
  • Billigere adgang til de fleste av Arendal Bluesklubbs arrangementer.
  • Medlemspris på konserter hos alle norske bluesklubber tilsluttet Norsk Bluesunion (mer enn 60 klubber)
  • Tilbud om forhåndskjøp av billetter til Notodden Blues Festival samt tilbud om rimelig overnatting.
  • 5 utgaver av BluesNews, landets nasjonale bluesmagasin.
 • e) Dersom et medlem ikke betaler kontingenten, opphører medlemskapet. Et medlem som motarbeider Arendal Bluesklubb formål og virksomhet kan, etter å ha forklart seg for styret, ekskluderes for en bestemt periode.

 § 5 Styret

Arendal Bluesklubb ledes av et styre på 5-9 personer (+ evt. Varamedlemmer). Styrets hovedoppgave er å ivareta foreningens formålsparagraf. Styret forplikter seg til å følge vedtekter og retningslinjer vedtatt av årsmøtet.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede og vedtak gjøres med alminnelig flertall.  Enstemmighet skal tilstrebes i alle saker. Ved stemmelikhet gjelder den mening som bifalles av leder.

Etter årsmøtet velger det nyvalgte styret selv leder blant styremedlemmene. Dette skal skje i første styremøte etter årsmøte. Det er anledning til å velge nestleder innen styret.

Styret forbereder og sørger for at neste årsmøte finner sted.

Styret forplikter seg til å inneha sine verv  i perioden mellom to årsmøter. Ved evt. frafall i denne perioden, supplerer styret seg selv ved at en av vararepresentantene trer inn i styret som ordinært medlem.

Styret forplikter seg til å avholde styremøte minst fire ganger i året. Det skal føres protokoll fra alle styremøter.

Egen valgkomite bør velges. Er dette vanskelig skal styret forplikte seg til å se etter aktuelle / nye styremedlemmer før årsmøte. Dette erstatter en valgkomite. Det åpnes og for forslag om kandidater til styret fra ordinære medlemmer.

§ 6 Årsmøtet

Årsmøtet er Arendal Bluesklubbs øverste myndighet, og avholdes hvert år i 1.kvartal.

Årsmøtet skal

 • a) Velge møteleder og referent
 • b) Behandle styrets årsmelding
 • c) Behandle styrets regnskap
 • d) Behandle innkomne forslag. Disse må være styret i hende senest uker 2 før årsmøtet
 • e) Velge nytt styre

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt, dvs. ved kunngjøring seinest 3 uker før det skal avholdes. Saksdokumentene skal være disponible for medlemmene seinest en uke før årsmøtet.

Stemmeberettigede er alle som har gyldig medlemskap når årsmøtet avholdes. Avstemninger skal foregå skriftlig dersom en person forlanger dette.

Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall, dersom intet annet er nevnt i vedtektene.  Ved behandling av årsrapport og regnskap har styret ikke stemmerett.

 § 7 Økonomi

Regnskapsåret er 1.januar til 31.desember og Arendal Bluesklubbs regnskap føres av kasserer eller den styret bemyndiger.

Regnskapet skal være tilgjengelig for alle medlemmer med 4 ukers varsel.

Regnskapet skal til enhver tid kunne framlegges for styret, som videre kan godkjenne at andre enkeltpersoner eller instanser får regnskapet til gjennomsyn.

Årsmøtet velger 2 revisorer med 1 vararepresentant som har til oppgave å gå gjennom Arendal Bluesklubbs regnskaper og forestå eventuelle andre kontrollfunksjoner som årsmøtet pålegger dem.

Eventuelle erstatningskrav mot medlemmer av styret, reist av styret eller årsmøtet, skal vurderes av offentlig godkjent revisor.

§ 8 Oppløsning

Arendal Bluesklubb kan kun oppløses etter vedtak årsmøte. Det forutsetter at forslag om oppløsning ligger under Årsmøtets dagsorden. Oppløsning krever 2/3 flertall. Ved oppløsning skal Årsmøtet disponere foreningens midler etter vedtekter og formålsparagraf.

§ 9 Vedtekstendring

Vedtektsendringer kan kun foretaes på årsmøte og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.

Forslag utarbeidet av NRFs administrasjon november 2002, tilpasset Arendal Bluesklubb 13/1 – 2005 av Ole Johan Lillegård,
revidert 12/8-2005.
Revidert 02.04.2009
Revidert 09.10.2014
Revidert 02.03.2015
Revidert 09.02.2018